Algemene leveringsvoorwaarden van Security Zone statutair gevestigd te Lisse als volgt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden.

Deze algemene voorwaarden sluiten alle andere voorwaarden uit. Afwijkende voorwaarden gelden slechts na schriftelijke bevestiging van Security Zone.

Aanbiedingen van Security Zone zijn slechts geldig voor zover de aanvaarding schriftelijk is bevestigd door Security Zone.

Wederpartij
Genoemde wederpartij in deze Algemene Leveringsvoorwaarden is in deze de consument en koper van bestelde artikelen.

Bindende Overeenkomsten
Het aangaan van bindende overeenkomsten is slechts voorbehouden aan de directie van Security Zone, uitgezonderd een uitdrukkelijke schriftelijke machtiging van de directie.

Prijzen
Alle prijzen zijn inclusief BTW mits uitdrukkelijk anders vermeldt.

Automatische Incasso
Klant dient klantnummer aan te vragen, hierbij verstrekt de klant Security Zone machtiging tot automatische incasso tot het moment van schriftelijke wederopzegging. Betaling geschiedt doormiddel van automatische incasso gegenereerd door Security Zone.
Incasso vindt plaats voor verzending

Creditcard
Creditcard klanten verstrekken kaartnummer, naam kaarthouder en vervaldatum.
Na positieve bevestiging van creditcard maatschappij wordt bestelling verzonden.

Remboursbestellingen
Bij een remboursbetaling kiest de wederpartij voor betaling aan de vervoerder. Bij geen gehoor worden goederen drie weken op dichtstbijzijnde postkantoor bewaard.

Facturering
Facturering geschiedt onmiddellijk na bestelling, hierop volgt incasso, na acceptatie volgt verzending per post.

Overig Incasso
Elk ander geval, wordt schriftelijk bevestigd door Security Zone. Bij niet tijdige voldoening is de gehele schuld ook het niet vervallen gedeelte daarvan, terstond opeisbaar en is de wederpartij de wettelijke rente verschuldigd, te verrekenen vanaf de vervaldatum.
Buiten de koopsom is Security Zone gerechtigd van de wederpartij te vorderen alle kosten, die door niet betaling van de wederpartij zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als buitengerechtigde.

De betalingen geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking.
In geval van verminderde kredietwaardigheid van de wederpartij kan Security Zone de gehele koopsom of een zekerheidsvorm eisen.

Bestellingen
Eenmaal besteld blijft er alleen een levering en een financiële transactie over.

Deelleveringen
Security Zone kan een bestelling in meerdere deelleveringen opsplitsen. Gemaakte portokosten zijn in deze altijd voor de consument.

Leveringen
Alle leveringen van Security Zone, vinden plaats door middel van PTT / TNT handtekening voor ontvangst. Levering geschiedt “af magazijn“ vanuit de in de overeenkomst genoemde plaats van afzending.

Verpakking
Pakketten zijn dusdanig verpakt, dat deze niet door een brievenbus passen, er dient iemand op afleveradres aanwezig te zijn. Dan wel kan pakket na bericht van de postbode op dichtsbijzijnde postkantoor afgehaald worden.

Verzending
Verzending geschiedt voor risico van de wederpartij. Voor elke andere schade blijft wederpartij verantwoordelijk. Security Zone kan niet verder aansprakelijk worden gesteld dan tot het verzekerde c.q. in redelijkheid verzekerde deel van de schade. De aansprakelijkheid blijft beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopsom.

Reclames
Reclames dienen schriftelijk dan wel per e-mail (ddregt@securityzone.nl) binnen 5 dagen na levering te worden gemaakt. In geval van een gerechtigde reclame mag Security Zone de goederen vervangen, zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor verdere (indirecte) schade.

Garantie
Garantie is van toepassing bij gebreken die binnen 178 dagen na de leveringsdatum zijn ontstaan. De garantie omvat slecht het herstellen dan wel vervangen van de betrokken goederen.

Geschillen
Alle geschillen op overeenkomsten of leveringen van Security Zone waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Leiden, tenzij de wederpartij bezwaar maakt binnen 30 dagen nadat Security Zone zich schriftelijk op dit belang heeft geroepen.